رشته های دانشکده کشاورزی

 

ردیف

 

 

گروه های آموزشی

 

کارشناسی پیوسته

 

کارشناسی ارشد

 

دکتری

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

زراعت و اصلاح نباتات

 

 

 

زراعت و اصلاح نباتات

 

  1. اصلاح نباتات
  2. زراعت
  3. بیوتکنولوژی کشاورزی
  4. علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان تزئینی

 

 

 

 

اصلاح نباتات

 

2

 

 

علوم و مهندسی صنایع غذایی

 

  1. علوم و مهندسی صنایع غذایی
  2. مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی

 

 

 

علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی

 

3

 

 

مهندسی آب

 

مهندسی کشاورزی-آب

 

مهندسی منابع آب

 

مهندسی منابع آب

 

4

 

 

دامپزشکی

 

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 

  1. علوم دامی-تغذیه طیور
  2. مهندسی کشاورزی-علوم دامی گرایش تغذیه طیور

 

 

 

5

 

 

مکانیک ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم)

 

 

 

مکانیک بیوسیستم

 

 

 

6

 

 

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی-شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان

 

 

آلودگی محیط زیست

 

 

*توجه*پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به صورت بدون آزمون می باشد* و  رشته های ستاره دار در صورت به حد ناب رسیدن تشکیل می گردد*