دانلود سرفصل دروس

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

نیمسال اول

عنوان درس

تعداد واحد

توضیحات

نظری

عملی

اصلاح نباتات تکمیلی

3

 

 

روشهای پیشرفته آماری

3

 

 

سیتوژنتیک

2

1

 

زبان تخصصی*

2

 

جبرانی

طرح آزمایشات تکمیلی*

2

1

جبرانی

 

 

نیمسال دوم

عنوان درس

تعداد واحد

توضیحات

نظری

عملی

ژنتیک تکمیلی

3

 

 

روشهای تجزیه آماری چند متغیره

2

 

پیشنیاز دارد(روشهای پیشرفته آماری)

کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات

2

1

 

سمینار

1

 

 

روش تحقیق

2

 

 

 

 

نیمسال سوم

عنوان درس

تعداد واحد

توضیحات

نظری

عملی

مباحث نوین در اصلاح نباتات

2

 

پیشنیاز دارد( اصلاح نباتات تکمیلی)

ژنتیک کمی

3

 

 

ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی **

2

1

 

سیتولوژی **

2

1

 

 

 

نیمسال سوم

عنوان درس

تعداد واحد

توضیحات

نظری

عملی

پایان نامه

 

6

 

 

 

  •     در صورت گذراندن دروس جبرانی (زبان تخصصی و  طرح آزمایشات تکمیلی) در دوره کارشناسی نیازی به اخذ این دروس در دوره کارشناسی ارشد نخواهد بود.
  •    دانشجو می تواند یکی از دروس ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی یا سیتولوژی را به انتخاب خود اخذ نماید.