اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

مرتبه علمی

1 سیروس اختیاری زراعت و اصلاح نباتات مربی
2 علیرضا اطمینان زراعت و اصلاح نباتات استادیار
3 محمد مهدی جوکار زراعت و اصلاح نباتات استادیار
4 بهروز راسخی زراعت و اصلاح نباتات مربی
5 روزبه رضایی زنگنه زراعت و اصلاح نباتات مربی
6 مهدی روزرخ زراعت و اصلاح نباتات استادیار
7 کیوان شمس زراعت و اصلاح نباتات استادیار
8 سید مهدی صفوی زراعت و اصلاح نباتات مربی
9 محمد علی کارگر زراعت و اصلاح نباتات استادیار
10 سهیل کبرایی زراعت و اصلاح نباتات استادیار
11 مرتضی کهراریان زراعت و اصلاح نباتات استادیار
12 علی مهراس مهرابی زراعت و اصلاح نباتات استادیار
13 ناهید نیاری خمسی زراعت و اصلاح نباتات استادیار
14 شیما علایی زراعت و اصلاح نباتات مربی
15 لیلا شوشتری زراعت و اصلاح نباتات استادیار
16 قباد سلیمی زراعت و اصلاح نباتات مربی
17 کوهسار خالدی زراعت و اصلاح نباتات استادیار
18 عزت اله فرشادفر زراعت و اصلاح نباتات استاد
19 محمد علی ایزد بخش مهندسی آب استادیار
20 احمد رجبی مهندسی آب استادیار
21 سعید شعبانلو مهندسی آب استادیار
22 بهروز یعقوبی مهندسی آب مربی
23 فربیرز یوسفوند مهندسی آب استادیار
24 نوشین مردافکن صنایع غذایی مربی
25 روح اله صادقی صنایع غذایی مربی
26 آیدین ماهتابانی صنایع غذایی مربی
27 مهسان کریمی صنایع غذایی استادیار
28 فرانک بیگ محمدی صنایع غذایی استادیار
29 محسن احمدی روزبهانی دامپزشکی استادیار
30 حسام کهساری دامپزشکی استادیار
31 حسین رضا شهیازی دامپزشکی استادیار
32 سهراب حیدریان دامپزشکی مربی
33 نیما قهرمانی دامپزشکی استادیار
34 فروغ محمدی دامپزشکی استادیار
35 سمیه بهلولی دامپزشکی استادیار
36 سید احمد حسینی محیط زیست استادیار
37 حسین نوروزی محیط زیست استادیار
38 نسرین چوبکار محیط زیست استادیار
39 ابراهیم ابراهیمی مکانیک بیوسیستم استادیار
40 احمد سهیلی مکانیک بیوسیستم استادیار
41 بابک کرمی مکانیک بیوسیستم استادیار
42 علی عادلخانی مکانیک بیوسیستم استادیار
43 احمد اکبری مکانیک ماشین الات استادیار