برنامه درسی دوره: کارشناسی ارشد

رشته: علوم دامی

دروس: الزامی

کد درس

نام درس

واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه

نظری

عملی

جمع

1

بیوشیمی تکمیلی

3

48

-

48

ندارد

2

تغذیه دام تکمیلی

3

48

-

48

01

3

فیزیولوژی تکمیلی (1)

3

48

-

48

ندارد

4

زبان تخصصی

3

48

-

48

ندارد

5

روش تحقیق

2

32

-

32

ندارد

 

جمع

 

 

14

 

 

 

 

 

برنامه درسی دوره: کارشناسی ارشد

رشته: علوم دامی

دروس: گرایش تغذیه دام

کد درس

نام درس

واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه

نظری

عملی

جمع

6

تغذیه طیور

3

48

-

48

02

7

تغذیه نشخوار کنندگان

3

48

-

48

02

8

ویتامینها و مواد معدنی

3

48

-

48

02

9

هضم ومتابولیسم

2

32

-

32

ندارد

10

بیوتکنولوژی در دامپروری

2

32

-

32

ندارد

11

شناخت وکاربرد دستگاه های آزمایشگاهی

3

16

64

80

ندارد

12

روشهای پیشرفته آماری

3

32

32

64

ندارد

13

مساله مخصوص

2

--

-

-

ندارد

14

سمینار

1

--

-

-

ندارد

جمع

 

22