چارت و سرفصل دروس رشته های دانشکده کشاورزی

دامپزشکی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
مهندسی کشاورزی(علوم دامی-تغذیه طیور)
مهندسی علوم و صنایع غذایی
مهندسی کشاورزی(علوم وصنایع غذایی)
محیط زیست (آلودگی محیط زیست)
مهندسی منابع طبیعی(شیلات)
مهندسی منابع طبیعی (تکثیر و پرورش)
مهندسی منابع طبیعی (آبزیان)
مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)- کارشناسی
مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)
مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات)-ارشد
مهندسی کشاورزی (آب)
مهندسی کشاورزی (مکانیک ماشین های کشاورزی)
مهندسی ماشین های کشاورزی
کارشناسی ارشد تغذیه طیور
سرفصل دروس کارشناسی ارشد تغذیه طیور
دکترای مهندسی آب  
سرفصل دروس دکترای مهندسی آب  
کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
کارشناسی ارشد زراعت
ارشد بیوتکنولوژی
ارشد علوم باغبانی
دکتری اصلاح نباتات