چارت درسی مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته علوم آزمایشگاهی

ترم اول

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

19018

بیوشیمی2

3

1

پایه

-

1908

باکتری شناسی عمومی

2

1

اصلی

-

1903

بافت شناسی

1

1

پایه

-

2801

آمار حیاتی

1

-

پایه

-

1901

فیزیک پزشکی

5/1

5/

پایه

-

12

اندیشه اسلامی 2

2

-

عمومی

-

2301

زیست شناسی

2

-

عمومی

-

1093

آشنایی با کامپیوتر

1

1

عمومی

-

21

انقلاب اسلامی وریشه ها

2

-

عمومی

-

جمع واحد

5/15

5/4

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم دوم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

9111

پرورش حیوانات آزمایشگاهی

1

1

اصلی

-

1909

باکتری شناسی اختصاصی

-

2

اصلی

باکتری شناسی

1910

ویروس شناسی

5/

5/

اصلی

-

1911

انگل شناسی 1

1

2

اصلی

-

1914

ایمنی وسرم شناسی

1

1

اصلی

-

9036

آسیب شناسی

1

1

اصلی

فیزیولوژی- بافت شناسی

1913

قارچ شناسی

5/

5/

اصلی

-

9103

تجربه خوراک دام وطیور

5/

5/

اصلی

بیوشیمی

1925

اصول تکنیک های اختصاصی انگل شناسی

5/

5/

اختصاصی

 

1922

زبان تخصصی

2

-

اختصاصی

 

42

تاریخ اسلام

2

-

عمومی

 

2602

تربیت بدنی2

-

1

عمومی

 

جمع

10

10

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

1929

مدیریت آزمایشگاه

1

-

اختصاصی

-

1927

کلینیکال پاتولوژی

2

2

اختصاصی

-

1926

اصول کار با میکروسکوپ الکترونی

5/

5/1

اختصاصی

-

1912

انگل شناسی 2

1

2

اصلی

-

1921

سم شناسی

1

1

اصلی

-

51

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

عمومی

-

1924

اصول تکنیک های اختصاصی میکروبیولوژی

5/

5/1

اختصاصی

-

1923

اصول تکنیک های تهیه نمونه های تشریحی

5/

5/

اختصاصی

-

جمع

5/8

5/8

17

 

 

ترم چهارم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

1930

آناتومی وبافت شناسی

 

2

کارآموزی

-

1931

بیوشیمی وسم شناسی

-

2

کارآموزی

-

9096

میکروبیولوژی

-

4

کارآموزی

-

1932

انگل شناسی و قارج شناسی

-

2

کارآموزی

-

9037

آسیب  شناسی

-

2

کارآموزی

-

1933

کلینیکال پاتولوژی

-

2

کارآموزی

-

 

تجربه خوراک دام و طیور

-

2

کارآموزی

-

1928

پروژه تحقیقاتی

-

2

اختصاصی

-

جمع

-

18

18