معرفی رئیس خدمات آموزشی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی:  خدامراد جلیلیان

مدرک تحصیلی:ادبیات عرب

مرتبه علمی:کارشناسی

پست الکترونیک:jkhodamorad@yahoo

تلفن دفتر:  37252313